Historie

De geschiedenis van het Cenakel gaat terug tot 1907.
Op 2 oktober 1907 verleent burgemeester Raupp vergunning “voor zooveel betreft de Woningwet en Bouwverordening tot het stichten van een klooster op perceel sectie B nummer 3490 gelegen langs de Hoevenseweg overeenkomstig de op 25 september 1907 (!) ingediende aanvraag met bijbehorende tekeningen”.

Het gebouw werd in augustus 1908 in gebruik genomen door de “Congregatie van onze Lieve Vrouw der afzondering in het Cenakel”: een in 1822 in Frankrijk opgerichte kloosterorde, uitgewaaierd naar alle omringende landen. De orde had zich tot doel gesteld de mensen tot bezinning te brengen en om dat doel te verwezenlijken werd het instrument van de retraite geïntroduceerd. De Nederlandse afdeling, gesticht door mère Eleonore Hoeben, was aanvankelijk gehuisvest in het huis van de familie Hoeben op Koningshoeven. Het was een aardig begin maar het huis was ten ene male te klein om retraites te houden voor grotere gezelschappen. En dat was het streven. Een brede verbreiding van de christelijke overtuiging onder vrouwen uit alle rangen en standen van de maatschappij. De onderneming was eigenlijk van meet af aan een succes en heeft zich tot in de jaren ’50 in een grote populariteit mogen verheugen.

De aanleg van de verbinding naar de Rijksweg Tilburg-Breda in 1970 was aanleiding voor de congregatie om de activiteiten te staken. Essentiële elementen als ruimte, rust en stilte waren onvoldoende gegarandeerd. Een aantal zusters vestigde zich in Boxtel om daar hun inspiratie, in kleiner verband, met anderen te delen.
Het gebouw werd over gedragen aan de gemeente Tilburg, die het als onderdak liet dienen voor het Conservatorium en de Dansacademie.
De periode, dat het gebouw in gebruik was als conservatorium en dansacademie, is niet bevorderlijk gebleken voor de conditie van het gebouw.
Niet dat muziek en dans daar een negatieve invloed op uitoefenden maar de gemeente besteedde hoegenaamd geen aandacht aan het toch noodzakelijke onderhoud. Waarschijnlijk vanuit de gedachte, dat het toch een kwestie van tijd zou zijn dat het gebouw gesloopt zou worden.
In de loop der jaren moesten steeds meer gedeeltes van het gebouw vanwege acuut gevaar worden gesloten. In 1996 was de staat van het gebouw dermate deplorabel dat het financieel onhaalbaar was om het gehele klooster te renoveren.
De restauratie bleef noodgedwongen beperkt tot de voorgevel en de linkervleugel ( van de Kempenbaan uit gezien ). De overige vleugels zijn gesloopt, evenals de bijgebouwen die plaats hebben gemaakt voor de twee in opdracht van Stichting De Woonstad en naar een ontwerp van architect De Brouwer opgetrokken woontorens.

Met de renovatie en de restauratie van het hoofdgebouw werd begonnen in het najaar van 1997. De door toedoen van het Tivolifonds schitterend gerestaureerde kapellen hebben de functie gekregen van culturele en ontmoetingsruimten. Het beheer van de kapel is toevertrouwd aan Stichting Het Cenakel.
In september 1998 vond het eerste pianoconcert plaats, inmiddels gevolgd door honderden concerten.
Een belangrijke rol daarbij wordt ingenomen door Stichting Muziekevenementen Tilburg en Stichting De Link, die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een reeks van acht respectievelijk zestien concerten en daardoor voor continuïteit zorgen.
Daarnaast is de kapel vast als repetitieruimte in gebruik door het Tilburgs Vocaal Ensemble

Sinds 2012 is er een nieuwe concertreeks geïntroduceerd onder de titel “betoverende pianisten” waarbij van september tot en met december maandelijks een gerenommeerd pianist(e) wordt uitgenodigd om op de bijzondere vleugel die Het Cenakel rijk is  te spelen op de zondag namiddag met  gelegenheid is voor een drankje na afloop.

Dit overzicht zou niet compleet zijn als daarin niet de naam van Paul Brands valt. Hij was als voorzitter van het Tivolifonds de grote drijfveer achter het Cenakelproject waarmee door het Tivolifonds toch een geheel nieuwe weg werd ingeslagen. Ondersteuning van culturele projecten is één van de doelstellingen van het Tivolifonds maar in het geval van het Cenakel is voor het Tivolifonds sprake van een verder reikend commitment.
Op 15 augustus 2005 trad Paul Brands terug als voorzitter van Stichting Het Cenakel. Hij is opgevolgd door Rinus Boenders. Sinds 2006 is Harry Bolsius voorzitter van Stichting het Cenakel

cenakel info 1

cenakel info 2

cenakel info 3