themadag

Concert
 Registratie gesloten
 
5
Datum: 27 januari 2019 10:30

 

REIKEN NAAR DE EEUWIGHEID MET LEONARDO DA VINCI

…. is de titel van een themadag die plaatsvindt op zondag 27 januari 2019 in het Cenakel in Tilburg, van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Het programma bestaat uit twee lezingen en een muziekstuk. De eerste lezing door Dick van Niekerk, getiteld Leerling van de Ervaring, behelst een beknopte biografische inleiding en een beeld van de tijd waarin Leonardo leefde. Vervolgens zal een nieuw muziekstuk ten gehore worden gebracht: De Zeven Da Vinci-principes voor twee sopranen, twee cello’s, altviool en bayan, onder leiding van componist Ad de Jong. En de presentatie wordt tenslotte door Ankie Hettema afgesloten met de lezing Wat is er aan de hand, zo ongewoon gewoon: een beknopte interpretatie van de belangrijkste werken van Leonardo da Vinci.

Aanmelding door €10,00 over te maken op rekeningnummer NL70 ABNA 04336 05790 t.n.v. Lectorium Rosicrucianum Eindhoven o.v.v. uw e-mailadres en “Leonardo da Vinci”. Voor locatie en parkeren zie ww.cenakel.nl.

Op donderdag 2 mei 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo da Vinci (1452-1519) op zevenenzestigjarige leeftijd stierf in de armen van een Franse koning. Het was het vredige einde van een veelzijdig kunstenaarsleven dat vol was van visionaire ideeën en uitvindingen.

Het was een van de belangrijkste doelstellingen van deze geniale alleskunner om tijdens zijn leven de schilderkunst te profileren als een ‘wetenschap’, als de ware filosofie. De schilderkunst kon tot wetenschap worden omdat zij het totaal van de zichtbare wereld als inhoud heeft, ze op ervaring berust en zich niet beperkt tot enkel nabootsen. Zij werkt alles uit in de ervaring en gaat uit van zowel mathematische als optische waarnemingen. Op die manier evolueerde de schilderkunst onder de impuls van Leonardo da Vinci tot een (ervarings)wetenschap.

Leonardo richtte het zoeklicht ook op de “innerlijke zintuiglijkheid” van de verbeeldingskracht. Hij profileerde de verbeelding – Immaginazzione – als een innerlijk zintuig, en liet de verantwoording van deze stelling vervolgens over aan zijn beroemde tijdgenoot Marsilio Ficino. Aangezien de mens is geschapen naar Gods beeld bevat zijn ziel de beelden van de basisprincipes waarnaar de wereld is geschapen, aldus Ficino. Kennis van die ideeën is daarom latent aanwezig in de ziel en kan tot leven worden gebracht door de ervaring van de zintuiglijke schoonheid der goddelijke ideeën. Op die wijze wordt de mens door middel van zijn zintuigen en verbeelding herinnerd aan zijn goddelijke oorsprong. Verbeeldingskracht dus als een van de sleutels tot verbinding met de goddelijke afkomst!

Bekend is dat Da Vinci in kringen vertoefde van de Platoonse Academie. Allen die bij de Academie betrokken waren, vertonen hoe dan ook in hun werk hoezeer zij beïnvloed werden door vernieuwende denkbeelden en nieuwe scheppingskracht.

Kunst als ervaringswetenschap, verbeeldingskracht als sleutel tot de goddelijke oorsprong, innerlijke zintuiglijkheid. Het waren stuk voor stuk wegwijzers naar een nieuw mensbeeld waarin de mens zichzelf herkent als een autonome wezenheid. Één geheel, zoals in die beroemde tekening van de mens die op vijf punten de uitersten van zijn microkosmos aanraakt; niet meer als kleine, volgzame gelovige maar als een machthebber, zelfbewust zijn invloed spreidend in het omringende heelal. In Da Vinci’s afbeelding staat hij zelfbewust, in het midden van de microkosmos. Hij ondergaat invloeden die vanuit het universum op hem inwerken, en omgekeerd is hij degene die de oorzaken voor ontwikkeling creëert. Dit is niet zomaar een tekening. Het is de uitdrukking van een nieuw besef, dat wel eens omschreven wordt als ‘de lente van het Europese zelfbewustzijn’

De Da Vinci Code kennen betekent niet de dat we de code hebben om Da Vinci te kennen. Neem alleen al het feit dat hij de Mona Lisa overal waarheen hij verhuisde met zich meenam en als nooit voltooid beschouwde. Welke Leonardo da Vinci is dat?

Een grootheid als Leonardo laat zich moeilijk annexeren of van een label voorzien. De inleiders brengen Leonardo tot leven in zijn  onbeperkte veelzijdigheid als een klassieke uomo universale en als een klokkenluider van een nieuwe tijd. Leonardo da Vinci is de belichaming geweest van voornoemde lente van het Europese zelfbewustzijn, een lente die vijfhonderd jaar later nog steeds voortduurt.

Tijdstip:       zondag 27 januari 2019 van 10.30 tot 12.30 uur

Entree:        €10,00

 

 

Alle datums


  • 27 januari 2019 10:30

cenakel info 1

cenakel info 2

cenakel info 3